Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Πότε λέμε ότι ένα σώμα κινείται;
Ένα σώμα λέμε ότι κινείται όταν αλλάζει θέσεις ως προς άλλο σώμα που θεωρείται ακίνητο.
Τι είναι τροχιά και τι διάστημα ενός κινητού;
Τροχιά ονομάζεται η γραμμή που ενώνει τα σημεία από τα οποία διέρχεται το κινητό.
Διάστημα ονομάζεται το μήκος της τροχιάς του κινητού.
Τι είναι η θέση ενός κινητού;
Είναι ένας αριθμός που μου δείχνει που βρίσκεται το κινητό σε σχέση με την αρχή του άξονα.
Τι μέγεθος είναι η θέση;
Διανυσματικό
Τι είναι το διάνυσμα θέσης ενός κινητού;
Είναι ένα διάνυσμα που έχει αρχή, την αρχή του άξονα και τέλος το σημείο που βρίσκεται το κινητό.
Πως συμβολίζεται η θέση;
Η θέση συμβολίζεται με το χ
Πως συμβολίζεται η μετατόπιση;
Η μετατόπιση συμβολίζεται με το Δχ
Πως ορίζεται η μετατόπιση;
Η μετατόπιση ορίζεται Δχ=χτελικοαρχικο
Τι μέγεθος είναι η μετατόπιση;
Διανυσματικό
Πως συμβολίζεται η χρονική στιγμή;
Η χρονική στιγμή συμβολίζεται με το t
Πως συμβολίζεται το χρονικό διάστημα;
Το χρονικό διάστημα συμβολίζεται με το Δt
Πως ορίζεται το χρονικό διάστημα;
Το χρονικό διάστημα ορίζεται με το Δt=tτελικό-tαρχικο
Τι ονομάζεται ευθύγραμμη κίνηση;
Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη όταν το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή.
Τι ονομάζεται ομαλή κίνηση;
Μια κίνηση λέγεται ομαλή όταν το κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα (μέτρο) .
τι ονομάζεται μέση διανυσματική ταχύτητα;
Μέση διανυσματική ταχύτητα ονομάζεται το φυσικό διανυσματικό μέγεθος που εκφράζεται με το πηλίκο, της μετατόπισης Δx του κινητού σε χρόνο Δt, προς το χρόνο αυτό (ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης).
Το μέτρο της ταχύτητας
clip_image008_thumb[1]
η διεύθυνση και η φορά της είναι η διεύθυνση και η φορά της μετατόπισης του κινητού.
Mονάδα ταχύτητας στο S.I. είναι το clip_image014_thumb[1] .
παρατήρηση
όταν το Δt είναι πολύ μικρό η ταχύτητα ονομάζεται στιγμιαία διανυσματική ταχύτητα

τι ονομάζεται μέση ταχύτητα  στην καθημερινή ζωή;
Μέση ταχύτητα  στην καθημερινή ζωή ονομάζεται το πηλίκο του διαστήματος ς που διανύει ένα κινητό σε ένα ορισμένο χρόνο προς το χρόνο αυτό.
Έχει μέτρο
clip_image020_thumb[5]
Ειδή Ευθύγραμμων Κινήσεων
τι ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλή κίνηση;
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ονομάζεται η κίνηση που κάνει ένα κινητό όταν αυτό κινείται σε ευθεία τροχιά και το διάνυσμα της ταχύτητας είναι σταθερό. (σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.)
ποιες εξισώσεις ισχύουν στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
           Τύπος                             Διάγραμμα 
                                 
υ = σταθερή                clip_image031_thumb

           Χ = υ t                      clip_image032_thumb


Να αποδειχτεί ο τύπος της θέσης στην Ε.Ο.Κ
Απόδειξη
Έστω ένα κινητό εκτελεί Ε.Ο.Κ, σύμφωνα με τον ορισμό της ταχύτητας ισχύει:
clip_image036_thumb[2]


ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ


Τι ονομάζεται δυναμική στη φυσική;
Δυναμική στη φυσική ονομάζεται το κεφάλαιο που μελετά τις δυνάμεις και τα αποτελέσματα τους.
Τι είναι η δύναμη; Να αναφέρετε τρεις κατηγορίες δυνάμεων που ξέρεται.
Δύναμη είναι ένα φυσικό διανυσματικό μέγεθος
Τι μπορεί να προκαλέσει η δύναμη;
Η δύναμη μπορεί να παραμορφώσει ένα σώμα η να του αλλάξει την κινητική του κατάσταση.
Ποια μεγέθη ονομάζονται διανυσματικά; Αναφέρετε δύο διανυσματικά μεγέθη.
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ λέγονται εκείνα τα μεγέθη που για να τα ορίσουμε πλήρως πρέπει να γνωρίζουμε:
Το μέτρο τους,
τη διεύθυνση τους
τη φορά τους
και το σημείο εφαρμογής τους.
Παραδείγματα διανυσματικών μεγεθών είναι; Η δύναμη, η ταχύτητα κτλ.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της δύναμης;
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της δύναμης είναι:
clip_image001

Το σημείο εφαρμογής της (το σημείο που ασκείται η  δύναμη).
Η διεύθυνσή της (είναι η ευθεία που βρίσκεται το διάνυσμα της δύναμης).
Η φορά της (προς τα που ασκείται η δύναμη).
Το μέτρο της (πόσο μεγάλη είναι η δύναμη).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: η διεύθυνση και η φορά της δύναμης ονομάζεται κατεύθυνση.
Με τι μετράω μια δύναμη; Μονάδα δύναμης.
Τη δύναμη τη μετράω με το δυναμόμετρο με το οποίο υπολογίζουμε την παραμόρφωση που προκαλεί η δύναμη στο ελατήριο του.
Μονάδα δύναμης είναι το 1 Ν (Νιούτον)
1Νιούτον είναι ίσο με το βάρος 100 γραμμάριων (όσο ζυγίζει ένα λεμόνι).
Τι λέμε ελαστική και τι πλαστική παραμόρφωση ενός σώματος:
Μια παραμόρφωση ονομάζεται ελαστική όταν μεταβάλουμε το σχήμα ενός σώματος και ύστερα αυτό επανέλθει στην αρχική του μορφή.
Μια παραμόρφωση ονομάζεται πλαστική όταν μεταβάλουμε το σχήμα ενός σώματος και ύστερα αυτό δεν επανέλθει στην αρχική του μορφή.
Τι μας λέει ο νομός των ελαστικών παραμορφώσεων η νόμος του Hook ( χούκ )
Οι ελαστικές παραμορφώσεις των σωμάτων είναι ανάλογες με τις δυνάμεις που τις προκαλούν.
F = k Ψ
k : η σταθερά του ελατηρίου (σταθερή που δείχνει τη σκληρότητα του ελατηρίου)
Ψ: η επιμήκυνση που παθαίνει το ελατήριο λόγω της δύναμης F.
Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύο η περισσότερων δυνάμεων; Πως ονομάζονται οι δυνάμεις αυτές;
Συνισταμένη δύο η περισσότερων δυνάμεων λέγεται η δύναμη που μπορεί να προκαλέσει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που προκαλούν δύο η περισσότερες δυνάμεις μαζί. Οι δυνάμεις αυτές ονομάζονται συνιστώσες.
Πως ονομάζουμε την διαδικάσια που ακολουθούμε για να προσδιορίσουμε την συνισταμένη δύο η περισσότερων δυνάμεων;
Συνθεση δυνάμεων
Ποιος τύπος μου δίνει την συνισταμένη δυο συγγραμμικών δυνάμεων της ίδιας κατεύθυνσης;
Fολ=F1+F2
clip_image002


Ποιος τύπος μου δίνει την συνισταμένη δυο συγγραμμικών δυνάμεων αντίθετης κατεύθυνσης;
Fολ=F1-F2
clip_image003


Πότε δύο δυνάμεις που ασκούνται στο ίδιο σημείο λέμε ότι ισορροπούν;

Δύο δυνάμεις που ασκούνται στο ίδιο σημείο ισορροπούν όταν η συνισταμένη τους είναι ΜΗΔΕΝ.

Fολ=0 συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων.

Να διατυπωθεί ο Α' νόμος της κίνησης. Ποιας βασικής ιδιότητας των σωμάτων είναι συνέπεια;
Αν σε ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις ή ασκούνται και η συνισταμένη τους είναι μηδέν, τότε το σώμα ή ηρεμεί ή κινείται με σταθερή ταχύτητα.
clip_image005
Ο Α' νόμος του Νεύτωνα είναι συνέπεια της αδράνειας των σωμάτων.
Τι ονομάζουμε αδράνεια, παράδειγμα. Ποιό είναι το μέτρο της αδράνειας;
Αδράνεια ονομάζεται η ιδιότητα των σωμάτων να "θέλουν" να διατηρήσουν την κινητική τους κατάσταση και να αντιδρούν σε κάθε αιτία που προσπαθεί να την αλλάξει. Παράδειγμα οι επιβάτες λεωφορείου, όταν ο οδηγός πατήσει απότομα φρένο θα κινηθούν προς τα εμπρός.
Μέτρο της αδράνειας είναι η μάζα του σώματος. Όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα τόσο μεγαλύτερη αδράνεια εμφανίζει.
Πότε λέμε ότι ένα σώμα ισορροπεί; Ποια η συνθήκη ισορροπίας ενός σώματος;
Ένα σώμα λέμε ότι ισορροπεί όταν είναι ακίνητο η κινείται με σταθερή ταχύτητα
Για να ισορροπεί ένα σώμα θα πρέπει F=0 η


Τι ονομάζεται βάρος ενός σώματος και ποία τα χαρακτηριστικά του ; ποιά η σχέση του με τη μάζα;
Βάρος ενός σώματος ονομάζεται η ελκτική δύναμη που ασκεί η γη στο σώμα αυτό.
 • clip_image014
Άρα το βάρος είναι ΔΥΝΑΜΗ
Τα χαρακτηριστικά του βάρους είναι :
Μέτρο: clip_image013
Διεύθυνση: Το βάρος έχει διεύθυνση κατακόρυφη.
Φορά : Το βάρος έχει φορά προς το κέντρο της γης.
Σημείο εφαρμογής :Το βάρος έχει σημείο εφαρμογής το σώμα.
Η σχέση μεταξύ βάρους και μάζας είναι :
 clip_image013[1]
m: η μάζα
g : η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2

Τι ονομάζουμε μάζα ενός σώματος; Ποιές οι ιδιότητές   της; Ποια η μονάδα της στο SI;
Μάζα ονομάζουμε το φυσικό μέγεθος που εκφράζει την ποσότητα της ύλης που περικλείει ένα σώμα.
Οι ιδιότητες της μάζας είναι: α) έλκει και έλκεται από άλλες μάζες
β) είναι μονόμετρο μέγεθος
γ) είναι το μέτρο της αδράνειας
Μονάδα μάζας στο SI είναι το 1kg (χιλιόγραμμο)
Ποιές οι διαφορές βάρους και μάζας;
α) Το βάρος είναι δύναμη, η μάζα όχι.
β) Το βάρος μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο, η μάζα όχι.
γ) Το βάρος το μετράμε με δυναμόμετρο, τη μάζα με ζυγό.Χαρακτηριστικές δυνάμεις επαφής
1.Η τριβή .
2.Η δύναμη που δέχεται το σώμα από τεντωμένο νήμα, στο άκρο του οποίου είναι δεμένο (λέγεται τάση νήματος ).
3.Η δύναμη ελατηρίου που δέχεται το σώμα από παραμορφωμένο ελατήριο.
4.Η κάθετη δύναμη που ασκείται στο σώμα από την επιφάνεια στην οποία αυτό ισορροπεί.
5.Η άνωση που δέχεται ένα σώμα από το υγρό μέσα στο οποίο είναι βυθισμένο
6.Η αντίσταση του αέρα που δέχεται ένα σώμα όταν κινείται.
Χαρακτηριστικές δυνάμεις από απόσταση είναι:
1. Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων σωμάτων,
2. Οι δυνάμεις μεταξύ μαγνητών
3. Οι δυνάμεις λόγω βαρύτητας.

Να διατυπώσετε το Γ' νόμο της κίνησης. Τι συμπεράσματα βγαίνουν;
Όταν ένα σώμα Α ασκεί μια δύναμη (δράση) FA σε σώμα Β, τότε και το Β θα ασκεί μια ίση και αντίθετη δύναμη (αντίδραση) FB στο σώμα Α. Δηλαδή: clip_image002[7]
Συμπεράσματα
ι) Όλες οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται σε ζευγάρια δράσης - αντίδρασης και δεν είναι δυνατό να έχουμε μία μόνη δύναμη.
ιι) Οι δυνάμεις δράση - αντίδραση δεν ασκούνται στο ίδιο σώμα, γι' αυτό και η συνισταμένη τους δεν είναι μηδέν.
Πώς υπολογίζουμε την συνισταμένη δύναμη μεταξύ δύο δυνάμεων που σχηματίζουν γωνία φ
F2
Την συνισταμένη δύναμη μεταξύ δύο δυνάμεων που σχηματίζουν γωνία φ την υπολογίζω με τον κανόνα του παραλληλογράμμου ως εξής :

clip_image003[7]

Η συνισταμένη F είναι η διαγώνιος του παραλληλογράμμου.
Πώς υπολογίζουμε την συνισταμένη δύναμη μεταξύ δύο δυνάμεων που σχηματίζουν γωνία 900

Δυνάμεις κάθετες

clip_image005[9]
clip_image007[6] 
    clip_image009[4]

Πώς αναλύω μια δύναμη σε δύο συνιστώσες;

 • clip_image015

Τι ονομάζεται στατική τριβή;
Στατική τριβή ονομάζεται η δύναμη που αναπτύσσεται στη διαχωριστική επιφάνεια δύο ακίνητων μεταξύ τους σωμάτων, όταν το ένα τείνει να κινηθεί.
Τι ονομάζεται τριβή ολίσθησης και από τι εξαρτάται; Νόμος τριβής
Τριβή ολίσθησης ονομάζεται η δύναμη που αναπτύσσεται στη διαχωριστική επιφάνεια δύο σωμάτων όταν το ένα ολισθαίνει πάνω στο άλλο. Έχει διεύθυνση παράλληλη στη διαχωριστική επιφάνεια και φορά αντίθετη της κίνησης.
clip_image025
ο νόμος της τριβής λέει ότι η τριβή :
α) είναι ανεξάρτητη του εμβαδού συνεπαφής,
β) είναι ανεξάρτητη της σχετικής ταχύτητας των σωμάτων,
γ) εξαρτάται από τη φύση (υλικό και μορφή) των επιφανειών επαφής,
δ) είναι ανάλογη της κάθετης αντίδρασης.

ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πότε λέμε στη φυσική ότι ένας άνθρωπος παράγει έργο;
Στη φυσική λέμε ότι ένας άνθρωπος παράγει έργο όταν μετακινεί ένα σώμα.

Πότε μια δύναμη παράγει έργο;
Μια δύναμη παράγει έργο όταν μετακινεί το σημείο εφαρμογής της
 • clip_image001
πχ
Στο σχήμα η δύναμη F και η τριβή Τ παράγουν έργο
Πότε μια δύναμη δεν παράγει έργο;

Μια δύναμη δεν παράγει έργο όταν το σημείο εφαρμογής της παραμένει ακίνητο η όταν κινείται σε τροχιά κάθετη προς την διεύθυνσή της .
 • clip_image002
πχ
Στο σχήμα η δύναμη του βάρους Β και η κάθετη αντίδραση του εδάφους FK δεν παράγουν έργο

ενώ η δύναμη F και η τριβή Τ παράγουν έργο.

Πως ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης;

Έργο σταθερής δύναμης που μετακινεί το σημείο εφαρμογής της κατά την διεύθυνσή της λέγεται το φυσικό μέγεθος που ισούται με το γινόμενο της δυνάμεως F επί τη μετατόπιση X του σημείου εφαρμογής της.

clip_image003

clip_image005

W : έργο της δύναμης
F : η δύναμη
X : η μετατόπιση
clip_image006


Ποια η μονάδα έργου και πώς ορίζεται;
Μονάδα έργου είναι το 1 joule (τζάουλ).
joule =1 Newton.1m
joule είναι το έργο που παράγει μια δύναμη ενός Newton ,όταν μετακινεί το σημείο εφαρμογής της κατά 1m.
 • clip_image007
πχ
Όταν ένα μέτριο λεμόνι πέσει από ύψος 1m παράγεται έργο 1 joule, από τη δύναμη του βάρους του λεμονιού.

Πότε το έργο δύναμης χαρακτηρίζεται ως θετικό η παραγόμενο και πότε χαρακτηρίζεται αρνητικό η καταναλισκόμενο ;

 • clip_image012


Όταν η δύναμη έχει τη φορά της κίνησης του σώματος ,τότε το έργο της είναι θετικό η παραγόμενο.Πχ
 • clip_image014
Όταν η δύναμη έχει φορά ,αντίθετη της κίνησης του σώματος ,τότε το έργο της είναι αρνητικό η καταναλισκόμενο. Πχ
 • clip_image016
Τι εκφράζει το έργο μιας δύναμης;
Αν το έργο μιας δύναμης είναι θετικό εκφράζει την ενέργεια που δίνεται ,μέσο της δύναμης ,στο σώμα.
Αν το έργο της δύναμης είναι αρνητικό εκφράζει την ενέργεια που αφαιρείται ,μέσο της δύναμης ,από το σώμα.
Τι εκφράζει το έργο της τριβής και τι γίνεται;
Το έργο της τριβής εκφράζει την ενέργεια που αφαιρείται ,μέσο της δύναμης της τριβής ,από το σώμα.
Το έργο της τριβής γίνεται θερμότητα
Τι ονομάζουμε διατηρητική (συντηρητική) δύναμη;
Διατηρητική ονομάζεται η δύναμη ,που το έργο της , κατά μήκος μίας κλειστής διαδρομής είναι μηδέν
παράδειγμα συντηρητικής δύναμης είναι το βάρος και η δύναμη του ελατηρίου.
Τι ονομάζουμε μη διατηρητική (μη συντηρητική ) δύναμη;
Μη διατηρητική ονομάζεται η δύναμη ,που το έργο της , κατά μήκος μίας κλειστής διαδρομής δεν είναι μηδέν παράδειγμα μη συντηρητικής δύναμης είναι η τριβή.

Πότε λέμε ότι ένα σώμα περικλείει ενέργεια;
Ένα σώμα περικλείει ενέργεια ,όταν μπορεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες να παράγει έργο ή να δίνει φως ή θερμότητα.
Ποιες μορφές ενέργειας γνωρίζεται
μορφές ενέργειας είναι η μηχανική ,η θερμική ,η χημική ,η ηλεκτρική ,η φωτεινή ,η πυρηνική κλπ.
Τι ονομάζεται δυναμική ενέργεια ενός σώματος;
Δυναμική ενέργεια ενός σώματος λέγεται η ενέργεια που περικλείει ένα σώμα λόγο της θέσης ή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.
clip_image029

Από ποιον τύπο δίνεται η δυναμική ενέργεια λόγο θέσης ενός σώματος;

clip_image029Η δυναμική ενέργεια λόγο θέσης ενός σώματος δίνεται από τον τύπο : U=mg.h
U : η δυναμική ενέργεια
m : η μάζα  του σώματος
h : το ύψος που βρίσκεται το σώμα
g : η επιτάχυνση της βαρύτητας


Τι ονομάζουμε κινητική ενέργεια ενός σώματος; Από ποιον τύπο δίνεται η κινητική ενέργεια ενός σώματος;
Κινητική ενέργεια ενός σώματος ονομάζουμε την ενέργεια που έχει το σώμα όταν κινείται με ορισμένη ταχύτητα.
clip_image030
Ο τύπος της κινητικής ενέργειας είναι :
 • clip_image032
Κ : η κινητική ενέργεια
m : η μάζα του σώματος
υ : η ταχύτητα του σώματος
Τι ονομάζεται μηχανική ενέργεια ενός σώματος;
μηχανική ενέργεια ενός σώματος ονομάζεται το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας δηλαδη :
Εμηχ= Κ+ U
 • clip_image034
Τι μας λέει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας;
Κατά της μετατροπές της δυναμικής ενέργειας σε κινητική και αντίστροφα, η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή αν δεν υπάρχουν τριβές.
Τι μας λέει η αρχή διατήρησης της ολικής ενέργειας;
Κατά της μετατροπές της ενέργειας από μια μορφή σε άλλη, η ολική ενέργεια ενός απομονωμένου συστήματος παραμένει σταθερή
ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά τη μετατόπιση ενός σώματος από μια αρχική θέση σε μια τελική , η μεταβολή της κινητικής
ενέργειας του, ισούται με το έργο των δυνάμεων που ασκήθηκαν σε αυτό.
clip_image036

Τι είναι και πώς ορίζεται η ισχύς μιας μηχανής;
ισχύς μιας μηχανής είναι ένα φυσικό μέγεθος που δείχνει πόσο γρήγορα παράγεται ένα έργο και ορίζεται ίση με το πηλίκο του έργου W που παράγεται σε ορισμένο χρόνο t , από τη μηχανή ,προς το χρόνο αυτό.
clip_image056
P : ισχύς
W : έργο
t : χρόνος
Ποια είναι οι μονάδα ισχύος;
Μονάδα ισχύος στο SI είναι 1watt
 • clip_image058
άλλες μονάδες είναι 1KW(κίλο-watt) 1KW=1000Watt , 1HP(ίππος) 1HP=746WattΑ ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ Η ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ

Β ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ